Z5042000147076_58f295c01ea091eede66f2314537d8e8

Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số

Bắt đầu

07h00
10/01/2024

Kết thúc

17h00
20/01/2024

Thời gian còn lại

Ngày
Giờ
Phút
Giây

Thể lệ cuộc thi

Thông tin về cuộc thi

  • Kế hoạch…
  • Các văn bản tham khảo