Hệ thống quản lý  hỗ trợ khách hàng

Hệ thống quản lý hỗ trợ khách hàng tiếp nhận và phản hồi yêu cầu của khách hàng trên web, tạo thuận tiện cho khách hàng. Giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý, kiểm soát yêu cầu của từng khách hàng.

Hệ thống quản lý hỗ trợ khách hàng

Trang tổng quan

Thêm hỗ trợ

Giao diện trực quan, dễ sử dụng, thao tác tất cả trên cùng 1 trang. Tạo tài khoản và yêu cầu hỗ trợ.

Đính kèm file các loại

Xếp loại ưu tiên

Bộ phận liên quan

Cập nhật ngày giờ

Chi tiết hỗ trợ

Tiêu đề hỗ trợ, nội dung hỗ trợ, mã hỗ trợ, thời gian chờ, bộ phận liên quan, trạng thái, mức ưu tiên, người xử lý, phân công xử lý.

Đính kèm file các loại

Tính thời gian chờ

Phân công xử lý

Gửi email thông báo

Thông số chi tiết

Nhập liệu dễ dàng

Phản hồi hỗ trợ

Giao diện gửi phản hồi

Đơn giản, trực quan, dễ sử dụng. Gửi file đính kèm dễ dàng, nhanh chóng.

Danh sách phản hồi

Hiện ngay bên dưới hỗ trợ và file đính kèm. Thông tin người gửi, thời gian đã gửi. Cho phép sửa sau khi gửi.

Chỉ định hỗ trợ

Phân công người xử lý hỗ trợ bằng một nút bấm duy nhất.

Phân công xử lý

Gửi email thông báo

Thông số chi tiết

Thao tác dễ dàng