Từ điển Digital Marketing & E-Commerce: C

#C

Call to action: An instruction that tells the customer what to do next | Kêu gọi hành động là thuật ngữ tiếp thị đề cập đến bước tiếp theo mà marketers muốn người đọc/ khán giả của mình thực hiện

Campaign: A plan of action for how a set of one or more ad groups that share a budget, location targeting, and other settings will be distributed online | Chiến dịch tiếp thị là một kế hoạch hành động bao gồm một hoặc nhiều nhóm quảng cáo online khác nhau có cùng chung mục tiêu tiếp thị, chia sẻ ngân sách và những thuộc tính khác.

Cart abandonment: When a customer adds an item to their cart, but doesn’t complete the purchase | Việc từ bỏ giỏ hàng xảy ra khi khách hàng thêm một món hàng vào giỏ hàng, và rời đi mà không thanh toán.

Cart abandonment rate: The percentage of customers who add a product to their shopping cart and leave the site without completing their purchase | Tỉ lệ từ bỏ giỏ hàng là chỉ số đo lường phần trăm giữa khách hàng thêm các mặt hàng vào giỏ hàng mua sắm và rời đi mà không thực hiện thanh toán

Chatbot: A programmed system that responds to common customer questions | Chatbot là phần mềm hệ thống lập trình để trả lời tự động cho các câu hỏi thường gặp của khách hàng.

Chronological feed: A social media stream that displays the latest published content first | Hình thức hiển thị các bài viết theo trình tự thời gian là dạng hiển thị nội dung trên các nền tảng truyền thông xã hội theo thứ tự thời gian mà nội dung mới nhất được xuất bản.

Click: An interaction with an ad and online user | Nhấp chuột là 1 dạng thức tương tác với nội dung quảng cáo của người dùng trực tuyến.

Click-and-mortar: A type of retail store that sells online as well as in a brick-and-mortar store |         Mô hình kinh doanh click-and-mortar là thuật ngữ để chỉ một mô hình kinh doanh bán lẻ mà một công ty kết hợp cả mô hình ngoại tuyến (brick-and-mortar – có cửa hàng vật lý) và trực tuyến (click)

Click-to-open rate: The percentage of email recipients who clicked on one or more links in an email | Tỉ lệ nhấp-để-mở (CTOR) là chỉ số đo lường phần trăm số lượng người nhận email đã nhấp chuột vào một hoặc nhiều liên kết sau khi mở email.

Closed captions: Subtitles that are overlaid on video and can be turned on and off by users | Phụ đề đóng là một dạng phụ đề văn bản chiếu trên video và có thể tắt/ mở tuỳ theo người dùng.

Competition: The other sellers that exist already in the market | Cạnh tranh đề cập đến tất cả những người bán hàng khác đang cùng hoạt động trên một thị trường.

Complaint rate: The percentage of complaints recipients send to mailbox providers about receiving an email | Tỉ lệ khiếu nại là chỉ số đo lường phần trăm người nhận email gửi lại email cho phía gửi email liên quan đến việc nhận email và/hoặc đánh dấu email là thư rác.

Consideration stage: The second stage of the marketing funnel, when a marketer provides customer with more detailed information | Giai đoạn cân nhắc là giai đoạn thứ hai của phễu marketing khi marketers cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm/ thương hiệu cho khách hàng tiềm năng

Consumer-to-business (C2B): Refers to when individuals (consumers) sell products or services to businesses (when businesses purchase from consumers) | Mô hình kinh doanh tiếp thị khách hàng-đến-doanh nghiệp mô tả hình thức cá nhân (người tiêu dùng) bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho doanh nghiệp (khi doanh nghiệp mua hàng hoá dịch vụ từ người tiêu dùng).

Consumer-to-consumer (C2C): Refers to when individuals (consumers) sell products or services to other consumers (when consumers purchase from each other) | Mô hình kinh doanh tiếp thị người tiêu dùng-đến-người tiêu dùng mô tả hình thức người tiêu dùng bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình cho người tiêu dùng khác (khi người tiêu dùng mua hàng hoá dịch vụ của nhau)

Contact page: A common webpage on websites that provides information for visitors to contact the organization or individual hosting the website | Trang liên hệ là một trang phổ biến của website cung cấp thông tin cho người xem để liên lạc với tổ chức hoặc cá nhân làm chủ trang web đó.

Content buckets: Categories to group marketing content | Danh mục nội dung phân loại và liên kết các nội dung tiếp thị cùng chủ đề lại với nhau.

Content marketing: A marketing technique that focuses on creating and distributing valuable content to a specific audience | Tiếp thị nội dung là phương pháp tiếp thị với chiến lược và kỹ thuật tập trung vào sáng tạo và phân phối nội dung có giá trị cho các nhóm khán giả cụ thể.

Continuous metrics: Metrics that are measured and change over time | Những chỉ số đo lường tiếp diễn là những chỉ số được đo lường và thay đổi theo thời gian

Conversion: The completion of an activity that contributes to the success of a business | Chuyển đổi là khả năng một hoạt động cụ thể được hoàn thành, góp phần vào thành công của doanh nghiệp.

Conversion paths: A feature in Google Analytics that enables a marketer to view the first and last touchpoints before conversion and touchpoints in between | Lộ trình chuyển đổi là một đặc tính của Google Analytics cho phép các marketers xem lại các điểm chạm đầu tiên và cuối cùng trước khi hoàn tất chuyển đổi và những điểm chạm trong quá trình chuyển đổi.

Conversion rate: The percentage of users or website visitors who completed a desired action, such as clicking on a link in an email or purchasing a product | Tỉ lệ chuyển đổi là chỉ số đo lường phần trăm của người dùng hoặc người truy cập website đã hoàn thành một hành động theo mong muốn của nhãn hàng/ công ty, ví dụ như nhấp chuột vào liên kết trong một email hoặc mua sản phẩm.

Conversion rate optimization: The process of increasing the percentage of users or website visitors who complete a desired action | Tối ưu hoa tỉ lệ chuyển đổi là quy trình tăng tỉ lệ phần trăm người dùng hoặc người truy cập website hoàn thành một hành động theo mong muốn của nhãn hàng/ công ty.

Conversion stage: The third stage of the marketing funnel, when a marketer capitalizes on the interest people have already shown | Giai đoạn chuyển đổi/ đưa ra quyết định là giai đoạn thứ ba của phễu marketing khi marketers thuyết phục khách hàng chi trả bằng cách đưa ra những khuyến khích và thông tin đáp ứng mong muốn của họ.

Cookie: A small file stored on devices that tracks user behavior and analyzes traffic | Cookie là một tệp nhỏ thông tin được lưu trữ trên thiết bị theo dõi hành vi của người dùng và phân tích lưu lượng truy cập.

Copy: Any written material that encourages a customer to buy a product or service | Bản viết là bất kỳ nguồn tài liệu bằng văn bản nào được dùng để khuyến khích khách hàng mua sản phẩm hay dịch vụ.

Cost per acquisition (CPA): The average cost of acquiring a potential customer | Chi phí cho mỗi lần thu hút khách hàng là trung bình chi phí nhãn hàng cần đầu tư để thu hút một khách hàng tiềm năng.

Cost per action (CPA): The amount a marketer pays when someone completes a desired action | Chi phí cho mỗi hành động cụ thể là số lượng chi phí mà marketers phải chi trả khi có một khách hàng tiềm năng hoàn thành một hành động nào đó theo mong muốn của nhãn hàng

Cost per click (CPC): The amount a marketer pays when someone clicks on their ad | Chi phí mỗi lần nhấp chuột là số lượng chi phí mà marketer phải chi trả khi có một khách hàng tiềm năng nhấp chuột vào quảng cáo của họ.

Cost per thousand impressions (CPM): The amount a marketer pays for every 1,000 impressions an ad receives | Chi phí mỗi 1,000 lượt hiển thị là số lượng chi phí mà markter phải chi trả cho mỗi một 1,000 lượt quảng cáo được phân phát và xuất hiện tại tường của người dùng/ khách hàng tiềm năng.

Cost per view (CPV): The amount a marketer pays when a viewer watches a video ad for a minimum amount of time or interacts with it, such as when they click a link embedded in the video | Chi phí mỗi lượt xem là số lượng chi phí mà marketer phải chi trả khi có một lượt người xem xem quảng cáo video trong một khoảng thời gian tối thiểu cụ thể hoặc tương tác với quảng cáo video đó, ví dụ nhưng khi họ nhấp chuột vào một liên kết được nhúng trong video.

Crawlers: Automated software that crawls (fetches) pages from the web and indexes them | Trình thu thập dữ liệu là phần mềm tự động thu thập dữ liệu (tìm nạp) các trang từ web và lập danh mục cho chúng.

Crawling: The process of finding new or updated webpages | Thu thập thông tin là quá trình tìm các trang web mới hoặc trang web mới được cập nhật.

Creatives: Any content that can be promoted in a campaign, such as text, images, GIFs, or videos | Nội dung quảng cáo là bất kì hình thức nội dung nào được quảng cáo trong chiến dịch tiếp thị của nhãn hàng, chẳng hạn như chữ, hình, hình động hoặc video.

Cross-channel attribution: A model in Google Analytics that attributes a percentage of a conversion to all advertising channels with touchpoints | Phân bổ kênh chéo là mô hình trong Google Analytics cho phép phân bổ theo tỉ lệ phần trăm của một chuyển đổi cho tất cả các kênh quảng cáo với các điểm chạm trong quá trình chuyển đổi đó.

Cross-selling: A sales technique used to encourage customers to spend more by purchasing a product that’s related to what they’re already buying | Bán chéo là kỹ thuật bán hàng khuyến khích khách hàng tiêu dùng nhiều hơn bằng cách mua các sản phẩm có liên quan tới sản phẩm họ vừa mua.

Custom audiences: A platform feature that allows a marketer to create relevant remarketing campaigns to reach highly-specific groups of people by uploading email lists of existing customers and followers | Đối tượng tùy chỉnh là tính năng nền tảng cho phép nhà tiếp thị tạo các chiến dịch tiếp thị lại (remarketing) có liên quan để tiếp cận các nhóm người dùng tương thích cụ thể bằng cách tải lên danh sách email của khách hàng và người theo dõi hiện có

Customer acquisition: The process of gaining new customers | Thu hút khách hàng là quá trình tìm kiếm và có được khách hàng mới.

Customer acquisition cost (CAC): The average cost of acquiring a paying customer | Chi phí thu hút khách hàng là chi phí trung bình mà nhãn hàng phải chi trả để tìm kiếm và có được 1 khách hàng mới.

Customer engagement: The interactions and emotional connection between a customer and a brand | Sự gắn kết khách hàng là sự tương tác và kết nối cảm xúc giữa một khách hàng và một nhãn hàng.

Customer journey: The path customers take from learning about a product, to getting questions answered, to making a purchase | Hành trình khách hàng là con đường mà khách hàng đi từ khi tìm hiểu về một sản phẩm, đến khi nhận được câu trả lời và quyết định mua sản phẩm đó.

Customer journey map: A visualization of the touchpoints a typical customer encounters along their purchase journey | Bản đồ hành trình khách hàng là một hình ảnh trực quan về các điểm chạm mà một khách hàng điển hình thực hiện trong suốt hành trình mua hàng.

Customer lifetime value (LTV or CLV): The average revenue generated per customer over a certain period of time | Giá trị vòng đời khách hàng là tổng trung bình doanh thu có được từ một khách hàng trong một khoảng thời gian cụ thể.

Customer persona: Represents a group of similar people in a desirable audience | Chân dung khách hàng là hình ảnh đại diện cho một nhóm khách hàng tương tự nhau trong phân khúc khách hàng mục tiêu mong muốn.

Customer persona barrier: What is preventing the customer from achieve their goal | Rào cản của chân dung khách hàng là những vấn đề ngăn cản khách hàng đạt được mục tiêu mua sắm của họ.

Customer persona goal: What the customer wants to achieve | Mục tiêu của chân dung khách hàng là những gì khách hàng mong muốn đạt được khi thực hiện một mua sắm cụ thể

Customer referral: A word-of-mouth initiative that encourages existing customers to introduce their family, friends, and contacts to become new customers | Tiếp thị khách hàng giới thiệu là một chiến thuật tiếp thị truyền miệng tứ việc tận dụng các khách hàng sẵn có dựa trên mối quan hệ của họ để giới thiệu sản phẩm/ dịch vụ đến gia đình, bạn bè, và người quen của họ, từ đó giúp doanh nghiệp thu hút thêm khách hàng tiềm năng mới.

Customer relationship management (CRM) system: Software that helps a business manage and monitor its interactions with existing and potential customers | Hệ thống phần mềm quảng lý quan hệ khách hàng là phần mềm cho phép doanh nghiệp quản lý và theo dõi những tương tác với khách hàng hiện có và tiềm năng.                          

Customer retention rate: The percentage of customers that a company retains over a certain period of time | Tỉ lệ khách hàng tiếp tục sử dụng sản phẩm/ dịch vụ là chỉ số đo lường phần trăm khách hàng của một công ty/ nhãn hàng quay trở lại mua sắm trong một khoảng thời gian nhất định.

Customer satisfaction (CSAT) survey: A tool that measures how products and services supplied by a company meet or surpass customer expectations | Khảo sát mức độ hài lòng khách hàng (CSAT) là một công cụ đo lường mức độ sản phẩm/ dịch vụ của nhãn hàng đáp ứng vừa đủ hoặc vượt quá kì vọng của khách hàng.

Customer service: The advice and support a company provides to its customers before, during, and after a purchase | Dịch vụ khách hàng là năng lực nhãn hàng cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng của mình trước, trong và sau quá trình mua sắm.    

>> còn tiếp >>                                                                                       

Share tin

Tin Liên quan

Mới nhất, nhanh nhất, cập nhật thường xuyên.