Từ điển Digital Marketing & E-commerce: P

Paid media: Any form of digital promotion a brand pays to put online | Truyền thông có trả phí là bất kỳ hình thức truyền thông số nào mà nhãn hàng chi tiền để tiếp thị trực tuyến

Paid results: Search results that advertisers pay to show whenever a user runs a search containing certain keywords | Kết quả truy cập có trả phí là kết quả tìm kiếm mà nhà quảng cáo trả tiền để hiển thị bất cứ khi nào người dùng thực hiện tìm kiếm có chứa các từ khóa nhất định

Paid social media: Displaying paid advertisements or sponsored marketing messages on social media platforms to target a specific audience | Truyền thông xã hội có trả phí là việc hiển thị quảng cáo trả tiền hoặc thông điệp tiếp thị được tài trợ trên các nền tảng truyền thông xã hội để nhắm mục tiêu đối tượng cụ thể

Pain point: A specific problem faced by current or prospective customers while interacting with a site to solve that problem. Or this could be an unfavored experience when interacting through touchpoints in their buying journey. | Điểm đau đề cập đến một vấn đề cụ thể mà khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng gặp phải, từ đó họ sẽ tiến hành tương tác với một trang web/ nhãn hàng nào đó để giải quyết điểm đau này. Đây cũng có thể là một trải nghiệm chưa tốt của khách hàng qua các điểm chạm trên hành trình mua hàng của họ.

Payment service provider: A secure way to process transactions online | Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đảm bảo việc thanh toán trực tuyến được an toàn.

Pay-per-click (PPC) advertising: A type of advertising that allows the advertiser to pay only when someone clicks on an ad link | Quảng cáo trả tiền-cho-mỗi-cú-nhấp-chuột là hình thức quảng cáo cho phép nhà quảng cáo trả tiền chi khi có người dùng nhấp chuột vào đường dẫn quảng cáo.

Performance goal: A target that has a measurable, numeric value | Mục tiêu hiệu suất là mục tiêu có giá trị số, có thể đo lường được

Performance marketing: The process of using concrete information about customer behaviors to plan and refine marketing and sales strategies | Tiếp thị hiệu suất là quá trình sử dụng những thông tin cụ thể về hành vị khách hàng để lên kế hoạch và sàng lọc những chiến dịch tiếp thị và quảng cáo.

Performance Planner: A Google tool that allows an advertiser to forecast the impact of different spending scenarios and events during upcoming seasons | Một công cụ của Google cho phép nhà quảng cáo dự báo tác động của các tình huống và sự kiện chi tiêu khác nhau trong các mùa sắp tới

Personalization: The practice of delivering a customized experience for each customer | Cá nhân hoá là hình thức truyền tải thông điệp tiếp thị được tuỳ chỉnh theo trải nghiệm của từng khách hàng.

Personalization tag: A code that allows the writer to insert unique user data from their mailing list into emails | Thẻ cá nhân hóa là mã cho phép người viết chèn dữ liệu người dùng riêng có cho từng người từ danh sách gửi thư của họ vào email

Personalized advertising: A type of advertising that relies on user interest or behavior data to determine the right audience for ads | Quảng cáo cá nhân hoá là một loại quảng cáo dựa trên dữ liệu hành vi hoặc sở thích của người dùng để xác định đối tượng phù hợp cho quảng cáo

Personally identifiable information (PII): Information that could be used to directly identify, contact, or locate an individual | Thông tin định danh cá nhân (PII) là thông tin có thể được dùng để xác định, liên hệ hoặc định vị đích danh một cá nhân nào đó.

PESTLE analysis: An audit that identifies political, economic, social, technological, legal, and environmental factors that may affect a marketing strategy | Phân tích thị trường với mô hình PESTLE là việc rà soát , xác định và phân tích các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ, luật pháp và môi trường có thể ảnh hưởng đến chiến lược tiếp thị

Phrase match: A keyword match type in Google Ads that shows ads when someone searches for a term that includes the meaning of a keyword | Đối sánh theo cụm từ là loại đối sánh từ khóa trong Quảng cáo Google hiển thị quảng cáo khi ai đó tìm kiếm cụm từ bao gồm ý nghĩa của từ khóa

Pie chart: A chart that shows data with partial and whole results | Biểu đồ tròn hiển thị dữ liệu với một phần và toàn bộ kết quả

Pillars of social media marketing: The pillars that can help guide an effective social media marketing campaign: strategy, planning and publishing, listening and engagement, analytics and reporting, and paid social media | Các trụ cột của tiếp thị truyền thông xã hội giúp hướng dẫn một chiến dịch tiếp thị truyền thông xã hội hiệu quả, bao gồm chiến lược, lập kế hoạch và xuất bản, lắng nghe và tương tác, phân tích và báo cáo cũng như truyền thông xã hội có trả tiền

Pixel-based remarketing: A process that sends ads automatically to users after placing a cookie into their web browser that tracks the pages and products they view | Tiếp thị lại dựa vào pixel là một quy trình tự động gửi quảng cáo tới người dùng sau khi đặt cookie vào trình duyệt web của họ để theo dõi các trang và sản phẩm họ xem

Podcast: An episodic series of digital audio files that users can download to a personal device to listen or read a transcription | Một loạt tập tin âm thanh kỹ thuật số mà người dùng có thể tải xuống thiết bị cá nhân để nghe hoặc đọc bản chép lời

Point of diminishing returns: The point at which revenue-to-ad spend is at its highest | Điểm lợi nhuận giảm dần là điểm mà tại đó doanh thu trên chi tiêu quảng cáo là cao nhất

Points model: A rewards program that offers customers a point equivalent for a determined monetary value spent over the course of several purchases | Chương trình điểm thưởng là chương trình tích luỹ điểm cho khách hàng với lượng điểm tương đương với một giá trị tiền tệ xác định được chi tiêu trong một số lần mua hàng

Portfolio: An edited collection of an individual’s best projects intended to showcase work experience, style, or methods | Danh mục là bộ sưu tập được chỉnh sửa gồm các dự án tốt nhất của một cá nhân nhằm giới thiệu kinh nghiệm, phong cách hoặc phương pháp làm việc

Post-purchase communication: Any direct interaction customers have with a brand after they make a purchase | Giao tiếp khách hàng sau mua hàng là bất kỳ tương tác trực tiếp nào với khách hàng với thương hiệu sau khi mua hàng.

Potential reach: A metric that measures how many people have potentially seen a post | Khả năng tiếp cận là chỉ số đo lường khả năng có bao nhiêu người xem có thể thấy được bài đăng

Predicted lifetime value (pLTV): The predicted revenue generated by customers over a period of time that includes the future | Giá trị vòng đời khách hàng dự đón (LTV) là doanh số dự đoán đạt được từ các khách hàng trong một khoảng thời gian cụ thể, bao gồm cả khoảng thời gian trong tương lai

Predictive analytics: Uses historical data to predict what might happen | Phân tích dự đoán sử dụng dữ liệu trong quá khứ để dự đoán đề cập đến những sự việc có thể xảy ra

Preliminary interview: A fast-paced meeting conducted over a phone call or video chat | Phỏng vấn sơ bộ là một cuộc họp nhanh được tiến hành qua điện thoại hoặc trò chuyện video

Preview text: Text next to an email’s subject line in the inbox that gives extra insight into what’s inside the email | Nội dung xem trước là văn bản bên cạnh dòng chủ đề của email trong hộp thư đến giúp cung cấp thêm thông tin chi tiết về nội dung bên trong email

Primary research: Research obtained first-hand | Nghiên cứu sơ cấp là nghiên cứu được thực hiện lần đầu tiên

Privacy policy: A legal document that discloses some or all of the ways a business gathers, uses, discloses, and manages a customer’s data    | Chính sách bảo mật là tài liệu pháp lý tiết lộ một số hoặc tất cả các cách doanh nghiệp thu thập, sử dụng, tiết lộ và quản lý dữ liệu của khách hàng.

Product analytics: Monitoring and evaluating data to gain insights into how users interact with a product or service | Phân tích sản phẩm giúp theo dõi và đánh giá dữ liệu để hiểu rõ hơn về cách người dùng tương tác với sản phẩm hoặc dịch vụ

Product description: The text on the product detail page of an e-commerce store that provides details and information to customers about the product | Mô tả sản phẩm là văn bản trên trang chi tiết sản phẩm của cửa hàng thương mại điện tử cung cấp chi tiết và thông tin cho khách hàng về sản phẩm

Product detail page (PDP): A page on an e-commerce site that provides information about a specific product | Trang thông tin sản phẩm là một trang trên trang web thương mại điện tử cung cấp thông tin về một sản phẩm cụ thể       

Product conversion rate: The percentage of customers who purchase a product after viewing it | Tỉ lệ chuyển đổi mua sản phẩm là chỉ số đo lường phần trăm khách hàng mua sản phẩm sau khi xem chúng.

Product recommendation engine: Software that uses artificial intelligence to analyze customers’ data, learn which products might interest them, and display those products to the customer | Bộ máy gợi ý sản phẩm là phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu của khách hàng, tìm hiểu sản phẩm nào họ có thể quan tâm và hiển thị những sản phẩm đó cho khách hàng

Product sourcing: How a business acquires the products they sell to customers | Nguồn sản phẩm mô tả phương cách một doanh nghiệp có được các sản phẩm họ bán cho khách hàng

Product viability: The sales potential for a specific product | Tính khả thi bán của  sản phẩm là tiềm năng bán hàng cho một sản phẩm cụ thể

Promoted post: A social media post that a marketer pays the platform to make more visible            | Bài đăng tiếp thị trên mạng xã hội là bài đăng được nhà tiếp thị trả tiền cho nền tảng để hiện thị nhiều hơn.

Promotional email: An email sent out to inform subscribers of new or existing products or services | Email tiếp thị là một email được gửi để thông báo cho người đăng ký về các sản phẩm hoặc dịch vụ mới hoặc hiện có                                                                                                                                                             

Property: A website, mobile application, or web page that is associated with a unique measurement ID in Google Analytics to enable metrics collection | Thuộc tính của một trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc trang web được liên kết với một ID đo lường duy nhất trong Google Analytics để cho phép thu thập số liệu

Psychographic data: Refers to information based on customers’ activities, interests, and opinions | Dữ liệu tâm lý đề cập đến thông tin dựa trên hoạt động, sở thích và ý kiến của khách hàng                                                                                                                                     

Python: A programming language used for data analysis and data visualization | Là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng để phân tích dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu  

 

>> còn tiếp >>                                                                       

Share tin

Tin Liên quan

Mới nhất, nhanh nhất, cập nhật thường xuyên.