Từ điển Digital marketing & E-commerce: V, W

#V

Variables: Refers to the segments, dimensions, and metrics configured in a Google Analytics account | Biến đề cập đến các phân đoạn, thứ nguyên và chỉ số cấu hình trong tài khoản Google Analytics

Video campaign: A Google Ads tool that allows businesses to place video advertisements before, during, or after YouTube videos and in the search results | Chiến dịch video là công cụ Google Ads cho phép doanh nghiệp đặt quảng cáo video trước, trong hoặc sau video YouTube và trong kết quả tìm kiếm

Visitors: The total number of times people have been to a website or app as a result of clicking an ad         | Khách truy cập là tổng số lần mọi người đã truy cập trang web hoặc ứng dụng có được do nhấp vào quảng cáo

Visual hierarchy: A structured organization of visual components that groups elements together, places elements in a natural or predictable pattern (such as reading from left to right), or leads to the most important elements to click on | Hệ thống phân cấp trực quan là một cấu trúc có tính tổ chức nhằm nhóm các thành tố trực quan lại với nhau theo kiểu mẫu tự nhiên hoặc có thể đoán trước (chẳng hạn như đọc từ trái sang phải) hoặc nhằm dẫn khách truy cập đến những thành tố quan trọng trên trang cho họ nhấp chuột vào

 

#W

Web accessibility: The practice of designing and developing a website or mobile app so that people with disabilities can use it | Khả năng truy cập web là cách thiết kế và phát triển trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động để tất cả mọi người, kể cả người có khiếm khuyết đều có thể sử dụng trang web hoặc ứng dụng đó

Webinar: A presentation, typically educational, that is provided online | Hội thảo trên web là hình thức trình bày nội dung, thường mang tính giáo dục, được cung cấp trực tuyến

Webpage title: An element that provides both users and search engines with a page’s topic | Tiêu đề trang web là yếu tố cung cấp cho cả người dùng và công cụ tìm kiếm chủ đề của trang

Webpage title element: Text that provides both the users and search engines with a page’s topic | Yếu tố tiêu đề trang web là đoạn văn bản cung cấp cho cả người dùng và công cụ tìm kiếm chủ đề của trang

Website prompt: A digital banner that calls on a website visitor to act in some way | Lời nhắc trang web là một biểu ngữ kỹ thuật số kêu gọi khách truy cập trang web hành động theo một cách nào đó

Welcome email: An email sent out to brand new customers or subscribers | Email chào mừng là dạng thư điện tử được gởi đến khách hàng mới hoặc người mới đăng ký nhận tin từ nhãn hàng.                                                                                                                                                                                 

>> Hết >> 

 

Share tin

Tin Liên quan

Mới nhất, nhanh nhất, cập nhật thường xuyên.